Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan
Gwylio
Pwy yw'r Cymry ifanc cyfoes?
Yr arolwg unigryw sy'n llunio a phortread o'i chenhedlaeth

Y Portread

Hyd yn oed os nad wyt ti wedi llenwi'r arolwg eto, mi fedri di edrych ar y canlyniadau yn fanwl fesul cwestiwn.
1337
atebwyr Cymru
Wyt ti erioed wedi cael rhyw efo dieithryn?
44 %
Naddo, does gen i ddim diddordeb!
23 %
Do, a dwi'n ei hoffi!
22 %
Do, ond faswn i ddim yn gwneud eto.
11 %
Naddo, ond fyddwn i'n hoffi trio.
1337
atebwyr Cymru

Er mwyn gweld yr holl ddata ac atebion ewch i ymweld â'r safle ar gyfrifiadur.

Ewrop

Mae'r arolwg yn holi'r un cwestiynau i bob gwlad sy'n cymryd rhan. Gyda'r map, mi alli di gymharu atebion pob gwlad.
1000141
atebwyr mewn 35 o wledydd
I bwy y dylem ni agor ein ffiniau?
0 %
I ffoaduriaid o ardaloedd o ryfel
0 %
I bawb
0 %
I mewnfudwyr o wledydd datblygiedig
0 %
I mewnfudwyr o wledydd sy'n datblygu
0 %
I gwotâu wedi eu pennu yn ôl swydd a gwlad enedigol
0 %
I bobl ar draws y byd sydd wedi cael addysg dda
0 %
Neb
Er mwyn gweld yr holl ddata ac atebion ewch i ymweld â'r safle ar gyfrifiadur.

y Lle Trafod

Cyfweliadau, fideos, erthyglau... i ddysgu mwy, darganfydda be ydi barn yr arbenigwyr
Cyhoeddwyd 6 Meh 2016

Y Penwythnos

Mae’r genhedlaeth hon wedi eu magu mewn cyfnod o newid cymdeithasol mawr. O ganlyniad, mae canfyddiadau’r arolwg hwn yn amlygu bod ganddynt flaenoriaethau gwahanol i genedlaethau blaenorol. Mae’r data yn awgrymu bod y ‘Millennials’ hyn yn gyndyn o ddilyn llwybr bywyd confensiynol cenedlaethau blaenorol. Nid yw prynu tŷ, priodi a chael plant o reidrwydd yn flaenoriaeth ar hyn o bryd, er ei fod yn rhywbeth y byddent yn rhagweld yn digwydd yn y dyfodol. Yn hytrach, mae’r pwyslais y…

darllen mwy
Cyhoeddwyd 20 Mai 2016

Cenhedlaeth ‘Peter Pan’?

O’r ‘Baby Boomers’ i ‘Generation X’ mae pob cenhedlaeth yn dynodi arferion ac agweddau gwahanol tuag at fagu plant. Mae’n bosib bod y gwahaniaethau hyn yn cael eu dylanwadu gan nifer o ffactorau, fel newid mewn agweddau a’r hinsawdd economaidd gyfredol. Ond un peth sy’n anochel, yw bod yr arferion hyn yn cael effaith uniongyrchol ar ddatblygiad y plentyn. Bathwyd y term ‘helicopter parenting’ yn y 60a’u i ddisgrifio steil gwarchodol rheini ‘Generation X’. Daw’r te…

darllen mwy
Cyhoeddwyd 12 Mai 2016

Cariad neu Ysgariad?

Mae misoedd yr haf a thymor y priodasau yn agosáu. Fe fydd y siwt yn dod allan, a’r haearn smwddio, y tei, y sgidiau anghyffyrddus a’r polish du. Byddwn yn ymgasglu mewn capeli ac eglwysi, mewn swyddfeydd cofrestru, hen blastai a gerddi cwrw i ddathlu diwrnod mawr ein cyfeillion, tra’n osgoi cawodydd glaw yr haf yng Nghymru. Cawn areithiau a darlleniadau, a mae’n bosib iawn i chi glywed, o leiaf unwaith yr haf yma, y darlleniad isod.

Y mae cariad yn hir-ymaros, yn gymwynasgar…

darllen mwy

Cofia wylio'r rhaglenni dogfen ar y teledu

Mewn pedair rhaglen arbennig ar S4C, cei weld portreadau difyr o bobl ifanc Ewropeaidd
 • 13 Mai 2016, 21:30
  4 stori am gariad
  Ym Manceinion mae Richard yn chwilio am gariad ond yn cwestiynu a fydd o’n darganfod rhywun fydd yn fodlon rhoi iddo’r rhyddid mae o ei angen. Tra bod Francisco, yn Ericeira, Portiwgal, wedi disgyn mewn cariad efo merch o Roeg ac mae ei fywyd rhywiol wedi cymryd tro pedol. Mae’r Almaenes Angelina a Saher o Iraq mewn cariad llwyr ac eisiau symud i mewn efo’i gilydd yn Freiburg. Symudodd Thais o Baris i Berlin ar ôl gwahanu efo’i chariad er mwyn ailddechrau ei bywyd. Maen nhw i gyd yn cwestiynu eu hagweddau tuag at gariad, rhamant, hunaniaeth a rhyddid rhywiol ymysg yr her o drin perthnasau cyfoes.
 • 20 Mai 2016, 21:30
  4 stori am dorri'n rhydd
  Yng Nghaerdydd mae Efa, 24 oed yn ddi-waith, heb gariad ac yn ddigartref ond tydi hi ddim yn dibynnu ar ei rhieni i’w chefnogi yn ariannol. Ym Mrwsel mae Margaux, 24 oed yn astudio am e gradd ac yn ysu am fod yn annibynnol o’i rhieni hi. Mae Alexandro o Athen yn treulio ei amser yn byw efo system o paramaethu, ond yn amau y bydd angen help ei dad i ddilyn ei freuddwyd. Ym Monopoli, yr Eidal mae Claudia, 33 oed, eisiau priodi ei dyweddi a gadael tŷ ei rhieni. Mae’r pedwar person ifanc yma yn cynrychioli’r dewis sydd i bobl ifanc ar draws Ewrop wrth iddyn nhw newid a dechrau dod yn oedolion.
 • 27 Mai 2016, 19:30
  4 stori am swyddi
  Mae Pawel, yn Lodz, gwlad Pwyl wedi rhoi’r gorau i’w radd mewn pensaernïaeth i adeiladu FAB LAB, ac eisiau creu pentref eco. Mae Claudine o Luxembourg wedi dioddef trais corfforol ac emosiynol ac wedi rhoi ei bywyd i helpu teithwyr ifanc fel gweithwraig gymdeithasol. Ym Munich, roedd Uta yn gweithio am flynyddoedd mewn cwmni cyfreithiol mawr ond mi dorrodd i lawr ac adennill ei rhyddid. Bellach mae hi’n gweithio fel model ac yn y diwydiant lletygarwch, tra ei bod yn chwilio am waith efo mwy o ystyr. Mae Jean Baptiste yn byw yn ardal Paris ac wedi blynyddoedd o weithio fel clerc swyddfa, penderfynodd yn 23 oed i agor bwyty o safon uchel. Ar draws Ewrop mae’r gweithlu yn mynd i’r afael efo dewisiadau am eu bywydau a’u gwerthoedd sydd ddim o reidrwydd yn cyd-fynd.
 • 4 Meh 2016, 21:30
  11 stori : 1 penwythnos
  Diwrnod a noson ar un ddydd Sadwrn, wedi ei rannu ar draws Ewrop i gyd. Mae un ar ddeg o bobl ifanc yn rhannu’r un dyhead: i fwynhau eu hunain! O’r bwyty i’r ffair, efo alcohol, cyffuriau a sioeau drag, o fyrfyfyrio a synfyfyrio zen i gelf y stryd. Gydag un ar ddeg ffordd wahanol o dreulio dydd Sadwrn, cawn ddilyn y rhai dan sylw o’r wawr tan y wawr.