Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan

Cenhedlaeth ‘Peter Pan’?

O’r ‘Baby Boomers’ i ‘Generation X’ mae pob cenhedlaeth yn dynodi arferion ac agweddau gwahanol tuag at fagu plant. Mae’n bosib bod y gwahaniaethau hyn yn cael eu dylanwadu gan nifer o ffactorau, fel newid mewn agweddau a’r hinsawdd economaidd gyfredol. Ond un peth sy’n anochel, yw bod yr arferion hyn yn cael effaith uniongyrchol ar ddatblygiad y plentyn. Bathwyd y term ‘helicopter parenting’ yn y 60a’u i ddisgrifio steil gwarchodol rheini ‘Generation X’. Daw’r term yn adnabyddus yn y 2000a’u cynnar, wrth i’r ‘Millennials’ hynaf nesáu at fod yn oedolion. Ers hynny, mae’r term wedi ei gysylltu’n gyson gyda’r genhedlaeth hon, yn aml yn eu disgrifio fel cenhedlaeth amddiffynnol sy’n orddibynnol ar eu rhieni. Y cwestiwn felly yw, ydi’r portread hwn o’r ‘Millennials’ fel cenhedlaeth ‘Peter Pan’ yn cael ei adlewyrchu yn nata’r arolwg hyd yn hyn? O edrych ar y ffigyrau, dengys mai dim ond 13% o Gymry ifanc rhwng 18 a 34 sy’n ystyried eu hunain i fod yn oedolion llwyr.

Roedd y mwyafrif yn ystyried eu hunain i fod yn y canol, sy’n awgrymu fod y genhedlaeth hon yn bodoli mewn ‘limbo’ rhwng dau gyfnod bywyd gwahanol. Ar un llaw, mae’n bosib fod y genhedlaeth hon yn mwynhau’r rhyddid o fyw bywyd fel oedolyn ifanc, ond ar y llaw arall, yn gyndyn o gydnabod eu hunain fel oedolion llwyr. Mae hyn yn adleisio yng nghanfyddiad arall sy’n deillio o’r arolwg, ble bu’r mwyafrif o ymatebwyr yn cydnabod mai bod yn aeddfed a chyfrifol yw gwir ystyr bod yn oedolyn iddyn nhw. Ydi hyn felly yn awgrymu fod y genhedlaeth hon yn gyndyn o adael fynd o’u hieuenctid? Wedi’r cwbl, pwy sydd eisiau bod yn oedolyn? Nodwedd arwyddocaol o’r steil gwarchodol hwn o fagu plant yw bod y rhieni’n aml yn poeni’n ormodol ynglŷn â’u dyfodol. Mae’r gred hon yn cael ei adlewyrchu yn nata’r arolwg, wrth i 65% o Gymry rhwng 18 a 34 nodi bod eu rhieni yn poeni am eu dyfodol, tra bod 35% yn nodi nad ydynt.

Ar ôl hidlo’r data, dengys mai dynion rhwng 26 a 34 oed sydd fwyaf tebygol o ddatgan bod eu rhieni yn poeni am eu dyfodol, wrth i 76% ohonynt nodi hynny. Mae’r canran hwn 16% yn fwy nag merched o’r un oed, ac 13% yn fwy nag o ddynion ifengach rhwng 18 a 25 oed.

Mae’n debyg fod hyn yn adlewyrchu cyfnod bywyd eithaf ansicr ar gyfer dynion hynaf y genhedlaeth hon. O gofio’r ansicrwydd ariannol sydd yng Nghymru a thu hwnt, nid yw’n syndod fod rhieni’r genhedlaeth hon yn poeni. Fodd bynnag, yn hytrach nag wynebu’r sialens, mae’n debyg fod y ‘Millennials’ yn ddigon hapus i ddal eu gafael ar eu hieuenctid cyn hired â phosib, wrth iddynt ddechrau gwerthfawrogi pam nad oedd Peter Pan eisiau tyfu fyny!

Shân Pritchard