Cyflwynwyd y rhaglen hwn gan

Y Penwythnos

Mae’r genhedlaeth hon wedi eu magu mewn cyfnod o newid cymdeithasol mawr. O ganlyniad, mae canfyddiadau’r arolwg hwn yn amlygu bod ganddynt flaenoriaethau gwahanol i genedlaethau blaenorol. Mae’r data yn awgrymu bod y ‘Millennials’ hyn yn gyndyn o ddilyn llwybr bywyd confensiynol cenedlaethau blaenorol. Nid yw prynu tŷ, priodi a chael plant o reidrwydd yn flaenoriaeth ar hyn o bryd, er ei fod yn rhywbeth y byddent yn rhagweld yn digwydd yn y dyfodol. Yn hytrach, mae’r pwyslais yn cael ei ddodi ar fod yn hapus a/neu chael gyrfa llwyddiannus. Felly pa effaith mae’r blaenoriaethau hyn yn cael ar fywydau cymdeithasol y genhedlaeth hon? Ydi alcohol a chyffuriau’n chwarae rôl yn eu hymdrech i ganfod hapusrwydd? Ydyn nhw’n canolbwyntio’n ormodol ar ddatblygu eu gyrfa? Neu oes yna flaenoriaethau eraill yma?

Wel, mae data’r arolwg yn creu darlun eithaf sidêt o’r ‘Millennials’, sydd yn bell o adlewyrchu dyddiau ‘Sex, Drugs and Rock and Roll’ y ‘Baby Boomers!’ Mae’r data’n awgrymu nad yw alcohol yn cael ei weld fel rhywbeth angenrheidiol, wrth i 70% o’r ymatebwyr nodi y gallent fod yn hapus heb alcohol, tra bod 30% yn dweud na allent. Mae’r canran hwn yn gyfartal ymysg y rhywiau, phob grŵp oedran ac ymysg y myfyrwyr a gweithwyr.

O ran y defnydd o gyffuriau, dywed 92% o ymatebwyr y gallent fod yn hapus heb gyffuriau, tra bod 8% yn nodi’r gwrthwyneb.

Rhywbeth sydd o bosib yn cyfrannu tuag yr agweddau hyn tuag at alcohol a chyffuriau, yw ymdrech bwrpasol y genhedlaeth hon i fyw bywyd iach. Mae ymchwil sydd eisoes yn bodoli yn datgan fod y ‘Millennials’ yn gwneud mwy o ymarfer corff, yn bwyta’n iachach ac yn ysmygu llai nag cenedlaethau o’u blaenau. Mae’n debyg fod cadw’n heini’n rhywbeth ffasiynol iawn erbyn hyn, sy’n cael ei annog drwy apiau ffitrwydd a chyfryngau cymdeithasol. (Rwy’n arall wedi cael llond bol o weld luniau afocados neu ‘smoothies’ gwyrdd?!) Mae data’r arolwg hwn yn atgyfnerthu’r agwedd iachus yma, wrth i dri chwarter o ymatebwyr ddatgan y gallent fod yn hapus heb fwyd sothach.

Un peth sy’n ymddangos i fod yn fwy pwysig i’r ‘Millennials’ nag alcohol a chyffuriau, yw rhyw. Yn ôl y data dim ond 37% o ymatebwyr sy’n datgan y gallent fod yn hapus heb ryw, tra bod 63% yn nodi na allent.

O ran agweddau tuag at ryw, dywed 31% o ymatebwyr bod yna ormod o ryw, tra bod 69% yn nodi nad oes. Heb os, mae pobl llawer yn fwy agored dyddiau hyn i drafod rhyw, ac yn sicr mae ambell fideo Generation Beth yn dyst i hynny! Felly ydi hyn yn golygu fod pobl yn fwy oddefgar i ryw?

Sut mae canfyddiadau hyn yn cymharu gyda gweddill gwledydd Ewrop? Wel, o ran alcohol a chyffuriau, mae’r darlun yn unfryd. Dengys fod pob un o’r 12 gwlad yn cytuno y gallent fod yn hapus heb alcohol a chyffuriau. Er yr unfrydedd hyn, mae’r drafodaeth ynglŷn â rhyw yn hollti safbwyntiau ar draws Ewrop. Dengys o’r map fod hanner o’r gwledydd a holwyd yn cytuno fod yna ormod o ryw, tra bod yr hanner arall yn credu nad oes. O ran y cwestiwn; ‘Allet ti fod yn hapus heb ryw?’ Gwelir fod y gwledydd yn fwy cytûn, gyda dim ond dwy wlad, sef Y Ffindir a Gwlad Pwyl yn nodi y gallent fod yn hapus heb ryw, tra bod y gweddill gan gynnwys Cymru yn datgan na allent.

Beth yw eich barn chi? Ewch draw i adran yr arolwg i’w gofnodi

Shân Pritchard